logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

ANCESTREE MATERNA PLUS

169€

Genografický test MATERNALINEA PLUS je rozšírením testu MATERNALINEA a poskytne informáciu o najhlbších geografických koreňoch ženskej línie vašich predkov. Pri tomto teste analyzujeme tzv. mitochondriálnu DNA (mtDNA), ktorú majú ženy aj muži, ale do ďalšej generácie ju prenášajú výlučne ženy (prenos „po praslici“). Test preto možno vykonať u ženy aj u muža, poskytuje však informáciu iba o ženskej línie predkov. Formou darčekového poukazu môžete test objednať ako dar pre blízku osobu.

Ako postupovať? Navštívte našu stránku www.ancestree.sk, kde si vyberiete test a vytvoríte objednávku.

  • Ak si test objednáte, zašleme Vám poštou odberovú tyčinku aj s návodom, podľa ktorého si urobíte jednoduchý výter ústnej sliznice.

  • Materiál nám zašlete na analýzu a uhradíte cenu testu podľa platobných pokynov.

  • Vykonáme analýzu mtDNA, stanovíme sekvenciu stavebných jednotiek (tzv. báz) jednej oblasti mtDNA (nazývanej hypervariabilná oblasť 1), z ktorej vyplynie Váš HVR1 a HVR2 haplotyp, a na ich základe určíme príslušnosť k mtDNA haploskupine, často nazývanej „mtDNA klan“.

  • Certifikát s Vašou haploskupinou, ktorého prílohou je aj sekvencia vyšetrenej oblasti mtDNA, Vám zašleme poštou spolu so základnými informáciami o nájdenej haploskupine, mapkou jej geografického rozšírenia v Európe alebo vo svete, a informáciou o početnosti haplotypu a haploskupiny v našej populácii.

Zdieľať:

Pri genografickom mtDNA teste MATERNALINEA PLUS stanovíme poradie stavebných jednotiek (tzv. báz) úseku mitochondriálnej DNA (mtDNA), nazývaného hypervariabilná oblasť č. 1 a 2 (HVR1, HVR2). Tieto oblasti predstavujú najinformatívnejšiu časť celej ľudskej mtDNA – v nej sa ľudia medzi sebou najviac odlišujú. Toto poradie porovnáme s medzinárodne stanoveným štandardom (tzv. CRS). Poradie stavebných jednotiek HVR1 a HVR2, nájdené u konkrétneho človeka, predstavuje jeho HVR1 resp. HVR2 haplotyp. Príklad HVR1 haplotypu je na výslednom certifikáte.

Zo spôsobu dedičnosti mtDNA vyplýva, že každý človek má haplotyp, identický s haplotypom svojej matky, tá opäť s haplotypom jej matky, .... atď., takže HVR1 alebo HVR2 haplotyp sleduje výlučne ženskú rodovú líniu ďaleko do minulosti. Haplotyp umožňuje určiť príslušnosť k niektorej zo základných mitochondriálnych rodových línií –  tzv. mitochondriálnych haploskupín (mtDNA „klanov“), prípadne aj k niektorej podskupine danej haploskupiny.

Na Slovensku (a aj všeobecne v Európe) sa stretávame so siedmimi základnými mtDNA haploskupinami, ktoré sa označujú veľkými písmenami, napr. H, J, T a pod.  Vznikli v dávnej minulosti ako následok občasných dedičných zmien – mutácií. Anglický genetik Bryan Sykes nazval zakladateľky týchto haploskupín „siedmimi dcérami Evy“ a priradil im ženské mená Helena, Jasmína a pod., ktoré sa bežne v tejto súvislosti používajú. Iné haploskupiny sa na Slovensku nájdu len výnimočne.

Genetické vzťahy medzi jednotlivými haploskupinami a ich percentuálne zastúpenie v našej populácii znázorňuje obrázok Evolučný strom mtDNA-haploskupín. Veľkosť jednotlivých kruhov je úmerná percentuálnemu zastúpeniu príslušných haploskupín v našej populácii, spojnice medzi kruhmi ukazujú, ako boli jednotlivé haploskupiny v minulosti odvodené od spoločného koreňa.

Jednotlivé haploskupiny majú v rozličných oblastiach Európy (aj celého sveta) nerovnaké zastúpenie. Príklad rozloženia početnosti mtDNA  haploskupiny J v Európe a v jej okolí je na obrázku tu. Mnohé európske mt-DNA „klany“ vznikli ešte v staršej dobe kamennej (paleolite), teda pred vyše 10 000 rokmi a nachádzali sa v Európe už v tomto dávnom období. Iné sa dostali do Európy až počas tzv. neolitickej kolonizácie, teda po príchode prvých príslušníkov kultúry mladšej doby kamennej (neolitu) do Európy, ktorý začal pred približne 10 000 rokmi, prípadne až v období neolitu vznikli. Ďalšie haploskupiny sa dostali do Európy až v nasledujúcich tisícročiach a v DNA, získanej z kostrových pozostatkov z predchádzajúcich období ich nenájdeme.

V súčasnosti sa – vďaka pokrokom v genetike – identifikujú v rámci jednotlivých haploskupín aj podskupiny, prípadne ešte hlbšie línie, a o mnohých z nich sa už zistilo, kedy a kde vznikli, a ako a kedy sa ich príslušníci dostali do oblastí, v ktorých sa s nimi stretávame dnes. No nie vždy možno hlbšiu mitochondriálnu podskupinu spoľahlivo určiť pomocou stanovenia HVR1 haplotypu, vyšetrenie HVR2 oblasti však spoľahlivosť stanovenia haploskupiny zvyšuje.

Čo test MATERNALINEA odhalí?

Tento test poskytne informáciu o najhlbších geografických koreňoch ženskej línie Vašich predkov – teda genealogickej  línie Vaša matka – jej matka – jej matka ... atď., veľa generácií smerom dozadu. V Európe sa vyskytuje približne 10 základných materských línií – nazývajú sa haploskupiny a označujú sa písmenami H, U, J, K a pod. Vznikli v dávnej minulosti ako dôsledok občasných dedičných zmien – mutácií – v mitochondriálnej DNA. Každá haploskupina má pôvod v inej oblasti Európy (napr. Škandinávia, Pyrenejský polostrov, Balkán a pod.), niektoré aj v geografických oblastiach mimo Európy (napr. Blízky východ, Kaukaz), o vie sa o nich, kedy v minulosti vznikli: najčastejšie sa to stalo pred viacerými tisícročiami.  Väčšina haploskupín sa rozpadá do niekoľkých podskupín, ktoré majú užšiu geografickú lokalizáciu ako samotné haploskupiny a nižší vek.

Čo test MATERNALINEA neodhalí?

Test neodhalí príslušnosť ku konkrétnej národnosti, ani k etnickej alebo jazykovej skupine. No mnohé haploskupjny (alebo podskupiny) s niektorými etnickými, národnými či jazykovými skupinami výrazne korelujú: napríklad sú podstatne častejšie (alebo naopak zriedkavejšie) u príslušníkov slovanských národov ako u príslušníkov iných európskych etník, iné sú zasa charakteristické pre Rómov a v nerómskej populácii sa s nimi nestretneme, ďalšie sú typické pre príslušníkov židovského etnika a podobne. Takže určitú nepriamu informáciu o príslušnosti materskej línie predkov k niektorej etnickej skupine test často poskytne.

Čo sa testom MATERNALINEA analyzuje?

Analyzuje sa tzv. mitochondriálna DNA. To je DNA, ktorá sa nenachádza v bunkovom jadre, ako väčšina DNA, ale v bunkových štruktúrach, zvaných mitochondrie. Mitochondrie, a s nimi aj mitochondriálna DNA, sa prenášajú z generácie na generáciu len prostredníctvom vajíčka, takže do ďalšej generácie ich prenášajú iba matky. Prenos mitochondriálnej DNA generáciami teda prebieha výlučne po ženskej línii. Testom MATERNALINEA stanovíme poradie stavebných prvkov (tzv. báz, ktoré sa označujú písmenami A, C, G a T) úseku mitochondriálnej DNA, v ktorom sa ľudia medzi sebou najviac odlišujú, je veľmi variabilný - preto sa nazýva hypervariabilný región (HVR). Toto poradie umožňuje určiť haploskupinu, prípadne aj podskupinu, do ktorej analyzovaná vzorka DNA patrí.

Pre koho je test MATERNALINEA vhodný?

Keďže mitochondriálnu DNA majú muži aj ženy, test je vhodný pre príslušníkov obidvoch pohlaví. Poskytuje však informáciu iba o geografických koreňoch ženskej línie predkov.

Ako test MATERNALINEA prebieha?

Ak si test objednáte (vyplnením objednávkového formulára na tejto www-stránke), zašleme Vám poštou odberovú súpravu. Odberovú súpravu si môžete vyzdvihnúť aj u nás osobne. Podľa návodu, priloženého k odberovej súprave si urobíte výter ústnej sliznice na vatový tampón odberovej tyčinky; ak prídete osobne, výter Vám radi urobíme my. Vyplníte tlačivo objednávky testu, ktoré bude súčasťou zásielky, a odobranú vzorku spolu s vyplneným tlačivom objednávky nám zašlete poštou v obálke, ktorá bude súčasťou našej zásielky (alebo donesiete k nám osobne). Pri tej príležitosti uhradíte cenu testu poukázaním príslušnej sumy na účet, ktorého číslo (aj variabilný symbol, podľa ktorého identifikujeme platbu) nájdete na tlačive objednávky testu. (ak donesiete vzorku osobne, úhradu môžete vykonať u nás v hotovosti).

Kedy dostanem výsledok testu?

Výsledok Vám zašleme poštou (doporučene) do 19 pracovných dní odo dňa, kedy dostaneme vzorku a bude vykonaná úhrada ceny testu.

Ako vyzerajú výsledky testu?

Ako výsledok testu dostanete:

-       Ozdobný certifikát, v ktorom osvedčíme, do ktorej haploskupiny (prípadne aj podskupiny) Vaša mitochondriálna DNA patrí;

-       Doklad, z ktorého vyplýva, aká je postupnosť stavebných blokov DNA (odborne: aká je sekvencia DNA) hypervariabilnej oblasti Vašej DNA. (Poznámka: na mitochondriálnej DNA sú dve hypervariabilné oblasti, označované 1. a 2. -  štandardne vyšetrujeme oblasť 1, iba ak to nepostačuje na určenie haploskupiny, vyšetríme aj oblasť 2);

-       Stručnú charakteristiku príslušnej mitochondriálnej haploskupiny, prípadne aj podskupiny;

-       Mapku, znázorňujúcu rozloženie početnosti nájdenej haploskupiny (prípadne aj podskupiny) v Európe a v jej okolí;

-       Schému „Evolučný strom mitochondriálnych haploskupín“ , z ktorej vyplýva, ako boli jednotlivé európske haploskupiny postupne odvodené (mutáciami) od prapôvodnej haploskupiny a aká je ich súčasná početnosť v našej populácii.

Ak si test objednáte, zašleme Vám poštou (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú súpravu aj s návodom, podľa ktorého v súkromí a pohodlí domova urobíte jednoduchý výter ústnej sliznice. Takýto odber je bezpečný a úplne bezrizikový. Ak prídete k nám do laboratória osobne, odber Vám môžme urobiť my. Na kvalitu takto získanej vzorky nemá vplyv zdravotný stav vyšetrovanej osoby a je možné ho spraviť prakticky hneď po narodení.