logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Náš príbeh

Laboratórium DNAtest, s.r.o. vzniklo (zápisom do obchodného registra) začiatkom roka 2005 ako pracovisko, zamerané na analýzu DNA a vykonávanie testov založených na analýze ľudskej DNA. Jeho zakladajúci pracovníci, doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. a Mgr. Ján Matúšek využili dlhoročné skúsenosti, ktoré nadobudli počas predchádzajúceho pôsobenia na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK a na Kriminalistickom expertíznom ústave PZ v Bratislave. Na týchto pracoviskách sa dlhodobo venovali štúdiu ľudskej DNA a využitiu výsledkov tohto štúdia pri diagnostike genetických ochorení, pri identifikácii osôb a pri určovaní genetického pôvodu.Vladimír Ferák patrí medzi priekopníkov odboru molekulárnej genetiky človeka v bývalom Československu, bol o.i. ocenený Československou spoločnosťou forenznej genetiky medailou Forensica Magna ako jeden z popredných zakladateľov forenznej genetiky v Československu. Ako súdny znalec z odboru genetiky, odvetvia analýza DNA identifikoval pomocou analýzy DNA páchateľov závažných trestných činov, vrátane mnohonásobného vraha O.R., ktorý bol takýmto spôsobom usvedčený a následne odsúdený. Ján Matúšek založil a 10 rokov viedol DNA laboratórium pri Kriminalistickom expertíznom ústave PZ v Bratislave, kde nadobudol skúsenosti s využitím analýzy DNA pri identifikácii osôb pre kriminalistické účely.Pracovisko sa v prvých rokoch svojej činnosti zameralo predovšetkým na vykonávanie DNA testov otcovstva, jednak pre súdy, jednak pre súkromné osoby, ak stoja pred problémom zistiť, či konkrétny muž je alebo nie je otcom určitého dieťaťa. Súdno-znalecké expertízy tohto typu sa vykonávali už dávnejšie pred založením pracoviska, ale testy otcovstva pre súkromné osoby vtedy ešte žiadne pracovisko na Slovensku nemalo v ponuke, a rýchlo sa ukázalo, že je o ne veľký záujem. Ten, mimochodom, z roka na rok rastie. Prvý DNA test otcovstva pre privátneho objednávateľa pracovisko vykonalo v apríli 2005; dodnes ich má na svojom konte vyše 3 a pol tisíc (mimochodom, súdno-znaleckých testov otcovstva zrealizovalo pracovisko za rovnaké obdobie vyše 1000). Neskôr pribudli testy materstva (o ktoré je z pochopiteľných dôvodov oveľa menší záujem), ako aj testy iných príbuzenských vzťahov, napríklad test súrodenectva, test vzťahu starí rodičia – vnuk/vnučka, test jednovaječnosti dvojčiat a podobne. Stúpa aj záujem o testy otcovstva pred narodením dieťaťa.

Od r. 2007 pracovisko vykonáva DNA testy genetického pôvodu, nazývané genografické testy. Ich základom je analýza dvoch veľmi špecifických molekúl DNA, a to DNA chromozómu Y a tzv. mitochondriálnej DNA. Prvú z nich majú iba muži a prenáša sa z otca na synov, druhú majú síce muži aj ženy, ale do ďalšej generácie ju odovzdávajú výlučne ženy. Y-DNA sa teda prenáša cez generácie výlučne po mužskej línii, mitochondriálna DNA zasa výlučne po ženskej línii. Takýto špecifický spôsob prenosu týchto molekúl DNA umožňuje určiť, z ktorej geografickej oblasti pochádzajú dávni mužskí alebo ženskí predkovia vyšetreného jedinca, teda geograficky lokalizovať jeho genetické korene. Oblasť genetiky, ktorá sa zaoberá touto problematikou, sa nazýva genetická genealógia, alebo aj genografia, a v súčasnosti sa veľmi rýchlo rozvíja. Úmerne s tým vzrastá aj záujem verejnosti o genografické testy. Prvý test pracovisko vykonalo v apríli 2007 a v prvých rokoch počet záujemcov nepresiahol 30 ročne; dnes je ich asi desaťnásobne viac.

Rovnako v r. 2007 pracovisko vykonalo – ak jedno z prvých na Slovensku - prvú DNA diagnózu chromozómových porúch (napr. Downovho syndrómu a iných) počas tehotenstva. DNA sa získava z buniek plodovej vody, ktorú musí odobrať špecializované gynekologické pracovisko. Oproti štandardnej metóde diagnostiky týchto porúch, ktorá sa na Slovensku vykonáva už desaťročia, má diagnostika, založená na analýze DNA jednu podstatnú výhodu: rýchlosť. Kým štandardná metóda trvá 2-3 týždne, DNA diagnóza je obyčajne hotová do 24 hodín – to ocenia najmä mamičky, ktoré uvažujú o interrupcii pri nepriaznivej diagnóze. Dodnes vykonalo pracovisko bezmála 4000 prenatálnych DNA diagnóz chromozómových porúch plodu.

Od roku 2015, kedy laboratórium DNAtest vstúpilo do zväzku s GHC GENETICS, pribudli v jeho portfóliu testy, umožňujúce diagnózu širokého spektra genetických ochorení a genetických predispozícii, založenú na analýze DNA. ... odtiaľto to už nie je história, ale súčasnosť.